ANGHEL SALIGNY ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRILE FUNCIARE. Ediția a II-a 2015

  CUPRINS:
Introducere ................................................................................................... 9
I. Unele semnificaţii şi repere ale perioadei premergătoare
numirii ing. Anghel Saligny la Serviciul Îmbunătăţirilor
Funciare .................................................................................................. 11
I.1. În ceea ce-l priveşte pe Anghel Saligny .......................................... 11
I.1.1. Activitate și experienţă în România, în lucrări publice de
seamă, timp de 35 ani şi remarcat în diverse posturi de
răspundere ................................................................................ 11
I.1.2. Probleme proprii de sănătate ................................................... 11
I.1.3. Personalităţi şi specialişti colaboratori ai lui Anghel
Saligny, în mod direct sau indirect, din perioada
premergătoare........................................................................... 12
I.1.4. Alte personalităţi ale tehnicii şi ştiinţei agricole
contemporane cu Anghel Saligny. ........................................... 20
I.2. Din punct de vedere economic şi social .......................................... 23
I.2.1. Restrângerea de activitate la căile ferate şi lucrări
publice, după criza financiară din anul 1899 ........................... 23
I.2.2. Amplele răscoale ţărăneşti din 1907 şi manifestări
antimonarhice înăbuşite în sânge ............................................. 24
I.3. Instituţional şi administrativ ............................................................ 25
I.4. Tehnic şi ştiinţific ............................................................................ 29
I.4.1. Învăţământ de specialitate ........................................................ 29
I.4.2. Lucrări şi studii istorice de îmbunătăţiri funciare în
România ................................................................................... 30
I.4.3. Primele lucrări de îndiguire în Lunca Dunării. ........................ 31
II. Numirea lui Anghel Saligny - director general la Serviciul
Îmbunătăţirilor Funciare ...................................................................... 35
II.1. Trecerea ing. Anghel Saligny din domeniul lucrărilor publice
la Serviciul Îmbunătăţirilor Funciare ............................................ 35
II.2. Documentul şi condiţiile numirii ................................................... 36
II.3. Misiunea de îndeplinit .................................................................... 41
III. Structura Serviciului Îmbunătăţirilor Funciare condus
de ing. Anghel Saligny ........................................................................... 51
IV. Caracteristici ale perioadei în care ing. Anghel Saligny era
la Serviciul Îmbunătăţirilor Funciare ................................................. 57
IV.1. Studii şi publicaţii de specialitate ................................................. 57
IV.2. Sindicalizarea proprietarilor în vederea realizării lucrărilor
pentru punerea în valoare a terenurilor inundabile ..................... 63
IV.3. Evenimente istorice ...................................................................... 66
V. Plecarea ing. Anghel Saligny de la Serviciul Îmbunătǎţirilor
Funciare .................................................................................................. 68
VI. Sectorul Îmbunătǎţirilor Funciare după plecarea
ing. Anghel Saligny ................................................................................ 70
VII. Prin ce s-a remarcat Anghel Saligny ............................................. 145
VIII. Scurte confesiuni (dr. ing. Liviu Buhociu) ................................... 149
Rezumat ..................................................................................................... 154
Abstract ..................................................................................................... 156
Referinţe bibliografice ............................................................................. 158
  PREZENTARE:
Anghel Saligny, după absolvirea Şcolii Tehnice Superioare din
Charlotenburg în anul 1874, şi-a făcut debutul ca inginer la construcţia de
lucrări hidraulice şi căi ferate, chiar în Germania, ceea ce poate însemna o
dovadă de recunoştinţă faţă de ţara în care a avut posibilitatea să se
pregătească temeinic în domeniul ingineresc.
Apoi tot ca o dovadă de recunoştinţă, dar de data aceasta pentru ţara care
i-a luat ca drept fii ai săi, pe el şi membrii familiei în care s-a născut, şi-a
continuat activitatea inginerească în România, din anul 1875, în acelaşi
domeniu al lucrărilor publice - căi ferate, poduri, şosele, porturi, construcţii
portuare şi construcţii hidrotehnice.
Datorită specificului de desfăşurare a unor astfel de lucrări, în spaţiu -
pe întinderi mari şi în diverse zone ale ţării, ing. Anghel Saligny a avut şansa
şi posibilitatea de a-şi pune în evidenţă măiestria sa profesională şi de a
contribui, prin lucrările realizate, la îmbogăţirea patrimoniului public în
majoritatea zonelor din ţară.
Cu aceeaşi dăruire profesională, în paralel cu activitatea şantierească, s-a
remarcat ca proiectant, ca formator - teoretician şi practician de cadre
inginereşti, ca om de ştiinţă şi cultură şi de participant la treburile
administraţiei urbane.
Ing. Anghel Saligny a ajuns la începutul secolului 20 în vârful ierarhiei
pentru lucrările publice din România, apreciat şi stimat ca om de ştiinţă şi
cultură şi specialist cu atribuţii de seamă în administraţie şi instituţii publice.
După 35 ani de activitate neîntreruptă în domeniul lucrărilor publice
româneşti, a lucrat o perioadă de peste 6 ani în domeniul lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare deţinând postul de Director general al primului
Serviciu al Îmbunătăţirilor Funciare creat la nivel instituţional central, de
minister, în România.
În mod firesc, la această schimbare de activitate se ivesc unele întrebări,
de genul, de ce Anghel Saligny s-a orientat către lucrările de îmbunătăţiri
funciare, cum şi-a organizat colectivul de lucru, ce a realizat şi în ce condiţii
şi-a încetat activitatea în domeniul respectiv şi altele.
Din analiza care urmează cu siguranţă se vor găsi şi înţelege
răspunsurile şi clarificările principale căutate. De asemeni este important de
menţionat şi de reţinut cum a evoluat sectorul de îmbunătăţiri funciare după
plecarea ing. Anghel Saligny şi în acest context prin ce s-a remarcat în
domeniul respectiv.
  PREFATA:
Renumitul ing. A. Saligny (1854 - 1925), de la a cărui naştere s-au
împlinit 160 de ani (2014) şi 90 de ani de la moartea sa (2015), a avut
preocupări, misiuni şi realizări deosebite în domenii diverse, precum tehnicingineresc,
învăţământ, ştiinţă, cultură, administraţie, în decursul celor 50 de
ani de activitate efectivă.
În perioada 1910 - 1917 a ocupat, în baza unor Decrete regale şi
prevederilor Legii pentru punerea în valoare a pământurilor din zona de
inundaţie a Dunării, postul de Director General al Serviciului Îmbunătăţirilor
Funciare - primul Serviciu de acest profil creat în România, la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor. Misiunea ing. A. Saligny era deosebit de
importantă şi specială vizând nu numai recuperarea terenurilor băltoase din
Lunca Dunării, dar şi apărarea de inundaţii a zonelor de pe râurile interioare,
prin lucrări diverse şi specifice de îmbunătăţiri funciare (îndiguiri, desecări -
drenaj, colmatări, pompări de apă, irigaţii).
Pentru respectiva perioadă şi misiune, din activitatea ing. A. Saligny,
literatura tehnică de specialitate conţine informaţii sumare şi incomplete.
Dintre aspectele ce merită să fie cunoscute de către specialiştii de
astăzi şi chiar de către un public mai larg, interesați de personalitatea ing.
A. Saligny ori de perioade din trecut ale sectorului de îmbunătăţiri funciare,
sunt de menţionat:
 Personalităţi şi specialişti care au fost în preajma ing. A. Saligny,
care au colaborat cu el, ori i-au susţinut sau i-au promovat opiniile şi concepţiile
sau care, dimpotrivă, s-au opus deschis ori indirect concepţiilor sale
generând sau participând la dezbateri publice cu caracter tehnic, ştiinţific şi
economic, ori care şi-au exprimat admiraţia sau sprijinul faţă de succesul
eforturilor sale;
 Evenimente şi fapte, împrejurări istorice, sociale, economice şi
politice care au dominat ţara în perioada de activitate a ing. A. Saligny;
 Cum s-au impus concepţia de bază şi acţiunile gândite de Anghel
Saligny, de a pune în valoare terenurile şi bunurile afectate de inundaţii, prin
executarea unor diguri insubmersibile cu asigurare de 1/100 şi prin alte
lucrări specifice. Lucrări, în această concepţie, s-au realizat pe cea mai mare
parte a Luncii Dunării, după moartea ing. A. Saligny, în urma unor ample
dezbateri de opinii pe această temă ce au avut loc atât în timpul activităţii
sale (1912) cât şi după moartea sa (1929 şi ulterior). Aceste aspecte merită
să fie cunoscute astăzi de către specialişti având în vedere frecvenţa crescută
a fenomenelor meteo şi hidrologice nedorite şi interesul evident faţă de
lucrările de îndiguire;
 Evoluţia sectorului de îmbunătăţiri funciare din România după
moartea lui Saligny. Merită să fie menţionat faptul că ing. A. Saligny a fost
cel mai indicat şi pregătit specialist care să fie organizatorul şi conducătorul
activităţilor de îmbunătăţiri funciare din România, la nivel ministerial, în
acea perioadă, când era nevoie evidentă de aceste activităţi dar ţara nu avea
şcoli superioare şi specialişti pentru acest domeniu. Atât pregătirea
specialiştilor cât şi dezvoltarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare s-au
desfăşurat treptat, dar şi semnificativ, în unele perioade după cea de referinţă
în care a activat ing. A. Saligny (1910 - 1917).
Studiul de faţă, Anghel Saligny şi îmbunătăţirile funciare, elaborat în
urma cercetării şi analizei unui important volum de date şi informaţii din
documente istorice şi surse diverse, conţine multe clarificări şi detalii pentru
aspectele enumerate mai sus.
Lucrarea cuprinde text, tabele anexe, ilustraţii, extrase din documente,
surse de informare şi este structurată în 8 capitole care acoperă următoarea
gamă de aspecte:
Repere ale perioadei premergătoare numirii ing. A. Saligny la Serviciul
Îmbunătăţirilor Funciare, numirea lui ca Director general în decembrie 1910,
structura Serviciului condus de ing. A. Saligny, caracteristicile perioadei în
care a activat Saligny, plecarea sa de la Serviciul Îmbunătăţirilor Funciare în
aprilie 1917, sectorul îmbunătăţiri funciare după plecarea ing. A. Saligny,
prin ce s-a remarcat A. Saligny. În ultima parte sunt prezentate câteva
confesiuni ale autorului.
În ediţia de faţă a lucrării, revăzută şi adăugită, sunt prezentate noi date
şi informaţii istorice referitoare la prevederile Legii pentru punerea în
valoare a pământurilor din zona de inundaţie a Dunării, din anul 1910, la
poziţia şi atribuţiile ing. A. Saligny ca director general, la numirea membrilor
în primul Consiliu de Administraţie al Serviciului Îmbunătăţirilor
Funciare şi primilor specialişti în serviciul respectiv, la sindicalizarea
proprietarilor de terenuri în vederea realizării lucrărilor, mărturii ale unor
specialişti ş.a.
Lucrarea este dedicată ing. A. Saligny ca recunoştinţă la împlinirea unui
secol de când acesta activa efectiv în sectorul de îmbunătăţiri funciare şi ca
un modest omagiu la trecerea a 9 decenii de la moartea sa.
  CUVINTE CHEIE: