TEORIE SI REALITATE IN DEZVOLTAREA ECONOMICA

  CUPRINS:
PREFAŢĂ11

1.REPERE ALE DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, ÎN ANII 1945-1989, PE BAZA INDUSTRIALIZĂRII ACCELERATE A ŢĂRII 13
1.1.Afirmarea industriei ca ramură cu rol hotărâtor în dezvoltarea şi modernizarea structurii economiei13
1.2.Transformarea agriculturii în a doua ramură de bază avansată a economiei, cu producţii ridicate 16
1.3.Edificarea unei baze tehnico-materiale noi, moderne, pentru întreaga economie şi societate18
1.4.Promovarea ştiinţei şi tehnologiei autohtone cu impact complex asupra dezvoltării şi eficientizării economiei20
1.5.Trecerea la un stadiu superior de dezvoltare şi cucerirea independenţei depline a ţării în lume23

2.GUVERNAREA ŢĂRII ÎN ANII 1934-1938 SUB OCROTIREA LEGILOR ŞI A MĂSURILOR EXCEPŢIONALE 26
2.1.Legi şi măsuri pentru autorizarea stării de asediu şi a cenzurii 26
2.2.Legi şi măsuri pentru apărarea ordinii de stat şi protejarea muncii naţionale 30
2.3.Legi şi măsuri pentru simplificarea serviciilor publice şi a administraţiilor 34
2.4.Încercări de revizuire a Constituţiei pentru sporirea prerogati-velor regale 35

3.DEMOCRAŢIA ÎN TEORIE ŞI ÎN REALITATEA ACTUALĂ A ROMÂNIEI 38
4.EGALITATEA ECONOMICĂ ÎN GERMANIA RĂMÂNE UN VIS ÎNDEPĂRTAT43

5.OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU DEPĂŞIREA CRIZEI ECONOMICE ACTUALE ŞI DINAMIZAREA DEZVOLTĂRI ECONOMIEI NAŢIONALE 48
5.1.Modernizarea şi diversificarea producţiei economiei naţionale cu aportul determinant al resurselor interne şi al eforturilor proprii ale întregului popor român 48
5.2.Reorientarea structurală şi creşterea substanţială a eficienţei comerţului exterior în cadrul participării ţării la schimbul mondial de valori 51
5.3.Îmbinarea comandamentelor majore de dezvoltare economică a ţării cu necesităţile creării condiţiilor de muncă şi de viaţă demne ale întregii societăţi 53

6.TEORIILE ECONOMICE ERONATE ALE FMI ŞI BM, PRINCIPALELE INSTITUŢII GLOBALIZATOARE, ŞI EFECTELE DEZASTROASE ALE APLICĂRII LOR 57

7.ECONOMIA ROMÂNIEI E OCUPATĂ DIN NOU DE STRĂINI 66

8.PREVEDERI ALE CONSTITUŢIILOR ROMÂNIEI REFERITOARE LA PROPRIETATEA ŞI LA EXPLOATAREA BOGĂŢIILOR SUBSOLULUI ŢĂRII - SCOPURI ŞI URMĂRI71

9.REVITALIZAREA INDUSTRIEI ŞI REECHILIBRAREA COMERŢULUI EXTERIOR PRIORITĂŢI NAŢIONALE PRIMORDIALE 75
9.1.Descreşterea fără precedent a economiei şi accentuarea alarmantă a inegalităţii raporturilor economice externe 75
9.2.Revitalizarea industriei româneşti şi reconsiderarea importanţei acesteia ca ramură conducătoare a economiei 79
9.3.Reorientarea structurală şi creşterea substanţială a eficienţei comerţului exterior 82

10.STRATEGII MACROECONOMICE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIILOR NAŢIONALE 88
10.1.Cu privire la strategiile orientate către creşterea economică 88
10.2.Variante ale strategiilor orientate către creşterea economică 90
10.3.Strategii normative orientate către creşterea economică 92
10.4.Cu privire la strategiile orientate spre distribuirea şi redistribuirea veniturilor 94
10.5.Tipuri de strategii la nivelul subsistemelor economiei 95
10.6.Strategiile necesare a fi promovate de ţările în curs de dezvoltare şi de cele aflate în tranziţia la economia de piaţă capitalistă 97

11.CARACTERISTICI ŞI ORIENTĂRI NOI ALE POLITICII CHINEI ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN ECONOMIE 100
11.1.Caracteristici ale politicii statului chinez în domeniul investiţilor străine în economie 100
11.2.Noile orientări ale Chinei în domeniul investiţiilor străine în economie 104

12.ASPECTE ALE DECĂDERII ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN ANII TRANZIŢIEI ACTUALE, ŞI ALE SUBORDONĂRII ŢĂRII INTERESELOR STRĂINE 110
12.1.Excluderea rolului industriei naţionale ca ramură hotărâtoare în dezvoltarea şi modernizarea structurii economiei 110
12.2.Aşezarea activităţilor neproductive pe primul plan al preocupărilor statului în detrimentul celor creatoare de noi bunuri şi valori 113
12.3.Scăderea dramatică a producţiei materiale la scară naţională şi aruncarea în urmă cu zeci de ani a economiei 116
12.4.Scurgerea, în afara ţării, a tot mai multor bogăţii naţionale şi subordonarea crescândă a României intereselor străine 119

13.ÎNDRUMĂRILE LUI VINTILĂ BRĂTIANU PENTRU ALCĂTUIREA “PROGRAMULUI VIITOAREI ACTIVITĂŢI A PNL”, ÎN FORMULA “PRIN NOI ÎNŞINE”, DIN 1929 - ACTUALE ŞI ACUM 122

14.GÂNDURI DESPRE ŢARĂ, POPOR ŞI ADEVĂRATELE VALORI 127
15.TRANZIŢIA DE LA SOCIALISM LA ECONOMIA DE PIAŢĂ IN VIZIUNEA CONTRADICTORIE A PROFESORULUI AMERICAN JOSEPH STIGLITZ 130
15.1.Nedumeriri ale profesorului Joseph Stiglitz privind tranziţia de la socialism la economia de piaţă 130
15.2.Consideraţii cu privire la strategia în tranziţia de la economia planificată la economia de piaţă 132

16.CERCETAREA ŞI CREAŢIA ŞTIINŢIFICĂ ÎN TRECUTUL ÎNDELUNGAT AL POPORULUI ROMÂN 137
16.1.Realizări tehnice şi ştiinţifice în prima etapă a cercetării româneşti 137
16.2.Cărturari şi opere care au afirmat cultura şi ştiinţa românească 141
16.3.Instituţiile de învăţământ mediu şi înalt - centre ale culturii şi ştiinţei româneşti 145

17.SOCIETATEA CIVILĂ ŞI PERSPECTIVELE EI ÎN DEZBATERE CRITICĂ 150
17.1.Accepţiunea actuală a noţiunii de societate civilă este de dată recentă150
17.2.Organizaţiile non-guvernamentale - nucleul societăţii civile 151
17.3.În societatea civilă este comod şi bine153
17.4.O societate civilă puternică consolidează democraţia 154
17.5.Relaţiile bazate pe principii democratice consolidează societatea civilă155
17.6.Societatea civilă este un factor decisiv pentru succesul economic 155
17.7.O societate civilă adevărată nu primeşte bani de la stat156
17.8.Ascensiunea societăţii civile înseamnă declinul statului157
17.9.Societatea civilă s-a globalizat157
17.10.Societatea civilă globală nu este întotdeauna perfectă158

18.OBIECTIVE IMEDIATE NECESARE A FI INSTITUŢIONALIZATE PENTRU SCOATEREA DIN CRIZĂ A ECONOMIEI ŞI DEZVOLTAREA REALĂ A ROMÂNIEI 160
19.LIMITELE RESURSELOR NATURALE DE MATERII PRIME MINERALE ŞI ENERGETICE PRIMARE - UNA DIN PROBLEMELE MARI ALE LUMII CONTEMPORANE 165
19.1.Rezervele de minereuri şi de materii prime energetice pe plan mondial estimate la nivelul producţiei din anii 1979 - 1981 165
19.2.Politica diferitelor ţări de pe glob, în noua conjunctură economică internaţională, în domeniul resurselor energetice şi de materii prime primare 168
19.3.Distrugerea şi înstrăinarea bazei naţionale de materii prime minerale şi energetice primare, după 1989, atentat grav la securitatea economiei şi viitorul României174

20.ANALIZA EFECTELOR CREŞTERII ŞI A MODIFICĂRII STRUCTURII ECONOMICE ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR AL GERMANIEI - STUDIU DE CAZ, de Ec. Laura Roxana Sonea183
Date generale183
20.1.Creşterea economică a Germaniei în contextul restructurării şi trecerii la o etapă nouă de evoluţie a economiei mondiale184
20.1.1.Trecerea forţelor de producţie la un stadiu calitativ nou al dezvoltării lor în economiile naţionale ale tot mai multor state184
20.1.2.Mutaţii în economia germană şi înscrierea ei rapidă în rândul forţelor economice de frunte ale Europei şi apoi ale lumii186
20.1.3.Două mari provocări cu impact contradictoriu asupra creşterii eficienţei şi competitivităţii economiei germane în raporturile internaţionale192
20.1.4.Recesiune de amploare în 2009 şi o uşoară relansare în 2010 a economiei germane în condiţiile actualei crize economice mondiale195
20.2.Participarea Germaniei la schimburile comerciale interna-ţionale în cadrul relaţiilor economice la nivel european şi mondial199
20.2.1.Participarea Germaniei la elaborarea politicilor comer¬ciale şi la rezolvarea disputelor economice europene şi mondiale199
20.2.2.Sprijinul Germaniei în propulsarea Pieţei Europene Unice şi în crearea Zonei Economice Europene ca spaţiu comercial al statelor Europei203
20.2.3.Politica comercială şi balanţa de plăţi a Germaniei în domeniul schimburilor de mărfuri cu celelalte ţări şi teritorii ale lumii207
20.2.4.Investiţiile internaţionale dinspre şi înspre Germania în contextul dezvoltării relaţiilor sale economice la scară europeană şi mondială225
20.3.Aspecte privind relaţiile economice ale Germaniei cu România în perioada de tranziţie la economia de piaţă de după 1989227
Concluzii generale229
Bibliografie selectivă 231
CONTENTS 233
INHALT 239
SOMMAIRE 245
  PREZENTARE:
This volume includes a range of the authors’ writings in which he makes a thorough analysis and points out, in the light of logical exigencies, well defined aspects of the economic policies promoted by our country and by other countries, especially during the transition time from the socialist market economy to the capitalist market economy, and at the same time underlines their beneficial or harmful effects on the progress of society as a whole and on the sovereignty of the country. In the general context of the tackled issues, the author undertakes in this volume a critical analysis of the erroneous economic theories put forward by the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB) and by the representative of the American elite, Joseph STIGLITZ, whose implementation in Romania, after 1989, led to the decline and the continuous destruction of the Romanian economy and to the subordination of this country to the interests of big powers. In its final part the volume emphasizes the effects that the evolution and the modification of the structure of the economy had on the foreign trade of Romania, everything being based on relevant data and information about the present government policy of Romania and of other developing countries.
  PREFATA:
Acest volum, prin tematica şi conţinutul scrierilor pe care le cuprinde, continuă să analizeze şi să evidenţieze - în viziunea lucrărilor publicate, în 2009, în volumul „Restructurarea econo¬miei mondiale şi a economiilor naţionale. Doctrine. Experienţe. Tendinţe” , aspecte definitorii ale politicilor economice de stat, promovate de ţara noastră şi de alte ţări, cu deosebire în anii actualei tranziţii de la economia de piaţă socialistă la cea de piaţă capitalistă, şi efectele lor benefice sau malefice asupra progresului şi suveranităţii întregii societăţi.
Pornind de la cerinţele legilor economice obiective, scrierile din noul volum au în vedere, în primul rând, rezultatele practicilor economice instituţionalizate, în unele perioade, de diferite ţări, îndeosebi de ţara noastră, în anii 1876-1888 şi 1966-1989, intrate în istorie fiecare, prin specificul propriu, cu titlul strălucit de a fi asigurat independenţa politică şi economică a patriei. Şi, în al doilea rând, concluziile cu valoare pe termen lung ce se desprind din conţinutul politicilor de stat adoptate, care atestă că şi în actualele condiţii interne şi externe se impun, pe de o parte, aşezarea la baza activităţii factorilor de conducere ai ţării, ca priorităţi vitale constante, a principiilor neatârnării în afară, primatului naţional şi dreptăţii sociale, ale naţionalismului economic, iar, pe de altă parte, elabo-rarea şi instituţionalizarea unui program alternativă de guvernare, care să-şi fixeze drept ţeluri fundamentale: lupta, pe toate planurile, împotriva aservirii în continuare a economiei naţionale de către străinii de pretutindeni şi reedificarea, pe teme¬iul şi cu aportul determinant al realizărilor tehnico-ştiinţifice autohtone şi al resurselor întregii noastre naţiuni, în etapa urmă¬toare, a Statului Industrial - Agrar Modern şi Independent Român.
În contextul general al problematicii relevate, mai înainte, şi în relaţie nemijlocită cu politicile de stat promovate, în volumul de faţă sunt analizate, critic, teoriile economice eronate ale FMI şi BM şi ale exponentului elitei americane, Joseph Stiglitz, cu privire la „tranziţia de la socialism la economia de piaţă”, a căror punere în practică, de către cârmuitorii României, în anii de după 1989, a condus la decăderea şi distrugerea neîntreruptă a eco¬nomiei şi la subordo-narea tot mai accentuată a statului român intereselor marilor puteri străine, ca în anii antebelici. Iar în partea finală, a acestuia, se prezintă „Analiza efectelor creşterii şi modificării structurii economice asupra comerţului exterior al Germaniei”, cu date şi informaţii de referinţă pentru politica de stat actuală a României şi a celorlalte state rămase în urmă ale lumii.
  CUVINTE CHEIE: