Notiuni despre calitate si managementul acesteia

  CUPRINS:
1. Bazele managementului calitatii;
2. Managementul total al calitatii si alte orientari moderne;
3. Metode, tehnici si instrumente in managementul calitatii;
4. Sisteme de management al calitatii;
5. Calitatea si informatia;
6. Calitatea si eficienta economica;
7. Calitatea si legislatia;
Bibliografie.
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: