Sub cupola Academiei Romane

  CUPRINS:
PETRACHE POENARU - Georgiu Lazăr şi şcoala română / 15
Cuvânt de răspuns - George Sion / 32
NICOLAE TECLU - Despre relaţiunile între chimia organică şi anorganică / 44
Cuvânt de răspuns - Victor Babeş / 59
ŠTEFAN C. HEPITES - Mijloace de investigaţiune ale meteorologiei / 75
Cuvânt de răspuns - Iacob Felix / 126
MIHAIL C. SUTZU - Despre numismatica română / 134
Cuvânt de răspuns - Dimitrie A. Sturdza / 145
GHEORGHE BALŠ - Începuturile arhitecturii bisericeşti în Moldova / 154
Cuvânt de răspuns - Alexandru I. Lapedatu / 165
PETRU BOGDAN- Opera lui Anghel Saligny. Învăţământul tehnic în România / 174
Cuvânt de răspuns - Nicolae Vasilescu-Karpen / 190
GHEORGHE lONESCU-ŠIŠEŠTI - Dezvoltarea studiilor despre sol în România / 198
Cuvânt de răspuns - Grigore Antipa / 215
EMILIAN BRATU - Ingineria chimică / 234
Cuvânt de răspuns - Ilie G. Murgulescu / 251
NICHIFOR CEAPOIU - Rezultate şi orientări noi în ameliorarea grâului în
R. S. România / 262
Cuvânt de răspuns - Amilcar Vasiliu / 285
DAN GIUŠCÅ - Experimentul în petrologie / 298
Cuvânt de răspuns - Nicolae S. Petrulian / 316
CRISTEA MATEESCU - Evoluţia construcţiilor hidrotehnice în România / 325
Cuvânt de răspuns - Dumitru Dumitrescu / 340
MIHAI CORNELIU DRÅGÅNESCU - Tensiunea filosofică şi sentimentul
cosmic / 351
Cuvânt de răspuns - Zoe Dumitrescu-Buşulenga / 378
DAVID DAVIDESCU - Ştiinţele chimice şi agricultura / 389
Cuvânt de răspuns - Amilcar Vasiliu / 400
MIRCEA D. MO‡OC - Protecţia solului împotriva eroziunii în agricultura
tradiţională şi modernă / 411
Cuvânt de răspuns - Amilcar Vasiliu / 421
GHEORGHE BUZDUGAN - Probleme dinamice ale mecanicii solidelor
deformabile, prezente în şcoala românească / 431
Cuvânt de răspuns - Radu Voinea / 454
MARCU BOTZAN - Repere ale unei ştiinţe a corectării mediului / 462
Cuvânt de răspuns - Mircea Moţoc / 491
VALERIU D. COTEA - Vinul în existenţa umană / 499
Cuvânt de răspuns - Liviu Constantinescu / 517
VIRGILIU NICULAE G. CONSTANTINESCU - Ştiinţele naturii în
Academia Română / 529
Cuvânt de răspuns - Gheorghe Buzdugan / 545
ALEXANDRU T. BALABAN - Chimia ca ştiinţă şi artă; cum se creează o şcoală
de cercetare în ştiinţă; exemplul lui Costin D. Neniţescu / 554
Cuvânt de răspuns - Victor-Emanuel Sahini / 567
MARIUS SABIN PECULEA - Apa grea - contribuţii ale ştiinţei şi tehnologiei
româneşti / 575
Cuvânt de răspuns - Maria Brezeanu / 596
MIRCEA IOAN VALENTIN SÅNDULESCU - Tectonica plăcilor - revoluţie sau
evoluţie în geoştiinţe / 607
Cuvânt de răspuns - Dan P. Rădulescu / 620
MIRCEA DESIDERIU BANCIU - Chimia organică - rivală şi/sau imitatoare a
naturii / 628
Cuvânt de răspuns - Maria Brezeanu / 670
PÅUN ION OTIMAN - Viaţa rurală românească pe lungul drum între Flămânzi
şi Uniunea Europeană sau Drama satului şi a ţăranului român într-un
secol de iluzii, dezamăgiri şi speranţe / 681
Cuvânt de răspuns - Valeriu D. Cotea / 734
RADU P. VOINEA - Frumuseţea adevărului ştiinţific / 749
Cuvânt de răspuns - Virgiliu Niculae G. Constantinescu / 766
  PREZENTARE:
În Analele Academiei Române, în alte publicaţii, inclusiv în broşuri
omagiale, se găsesc toate textele celor care au fost protagoniştii momentelor
solemne pe care le evocăm. Şi în această privinţă s-a încetăţenit o tradiţie
valoroasă. Noul membru al Academiei Române îşi consacra discursul unui
înaintaş celebru sau profesiunii pentru care a optat şi pe care o slujea
exemplar.
Aceste texte memorabile permit cititorului de astăzi să cunoască
elemente definitorii ale imaginii grandioase a vocilor trecutului şi ale
prezentului în domeniile care au determinat şi determină reale progrese ale
civilizaţiei naţionale şi universale.
  PREFATA:
În contextul actual, când promovarea adevăratelor valori naţionale a
devenit un imperativ major al procesului de formare a generaţiilor care vor
lucra pentru un viitor mai bun al tării noastre, devin de neînlocuit pildele
înaintaşilor, exprimate în special prin opera lor. Aceste considerente ne-au
călăuzit în demersul de faţă, cel al cuprinderii într-un volum a unor discursuri
de recepţie şi a răspun surilor care le-au însoţit cu prilejul primirii în Academia
Română a unor personalităţi de marcă ale ştiinţelor tehnice.
Reamintim că, de la înfiinţarea din 1869, Societatea Academică, trans -
formată peste un deceniu în Academia Română, a introdus practica - inspirată
din „modelul francez“ - a unei solemnităţi cu o importanţă deosebită în lumea
ştiinţei şi culturii, şi anume discursurile de recepţie ale noilor membri şi
răspunsurile la acestea rostite de academicieni, cu un prestigiu de necontestat.
În Analele Academiei Române, în alte publicaţii, inclusiv în broşuri
omagiale, se găsesc toate textele celor care au fost protagoniştii momentelor
solemne pe care le evocăm. Şi în această privinţă s-a încetăţenit o tradiţie
valoroasă. Noul membru al Academiei Române îşi consacra discursul unui
înaintaş celebru sau profesiunii pentru care a optat şi pe care o slujea
exemplar.
Aceste texte memorabile permit cititorului de astăzi să cunoască
elemente definitorii ale imaginii grandioase a vocilor trecutului şi ale
prezentului în domeniile care au determinat şi determină reale progrese ale
civilizaţiei naţionale şi universale.
Până în anul 1879 s-au ţinut patru astfel de discursuri, trei consacrate
unor personalităţi de seamă ale culturii române şi unul referitor la un aspect al
sferei de preocupări ştiinţifice în care se remarcase autorul. Primul tip de
discursuri reliefează tendinţa - întru totul îndreptăţită - de a cinsti înaintaşii,
tendinţă care s-a transformat într-o veritabilă tradiţie academică. Ea a fost
întregită, până la sfârşitul veacului al XIX-lea şi în prima parte a secolului
următor, de pledoarii pentru o tematică orientată spre problemele cheie ale
disciplinei. Din 1880 şi până în 1948, când - în vremurile tulburi bine
cunoscute - Academia Română a devenit Academia Republicii Populare
Române, s-au ţinut 81 de discursuri de recepţie, care au respectat amintitele
tradiţii, evocări ale unor personalităţi, în contextul vremurilor în care au trăit,
şi subiecte de larg interes din domenii ale ştiinţei, literaturii şi artelor. Această
tradiţie s-a întrerupt în 1948, deşi în Statutul de organizare şi funcţionare al
Academiei Republicii Populare Române, adoptat la 12 august din acel an, se
prevedea ca „recepţia membrilor titulari activi“ să se „facă în şedinţă solemnă
prin tratarea de către noul ales a unor probleme din domeniul speciali zării
sale“. Tradiţia a fost reluată după 26 de ani, la 28 februarie 1974, cu prilejul
modificării unor prevederi ale Statutului. Astfel, se preciza că „în scopul
accentuării caracterului solemn al alegerii de membri titulari şi conform unei
vechi tradiţii a Academiei noastre se propune ca membrii titulari nou aleşi
să prezinte, în termen de un an de la alegerea lor, în şedinţe solemne, un
discurs de recepţie“. Ca urmare, din decembrie 1974 şi până în decembrie
1975 s-au ţinut 17 discursuri. Decizia de blocare de facto a alegerii de noi
membri titulari între anii 1975 şi 1990 a atras după sine şi renunţarea la
prezentarea discursurilor de recepţie. Acestea au fost reluate după 1990,
când - odată cu reorganizarea Academiei Române - s-a revenit la valoroasele
ei tradiţii şi s-a hotărât ţinerea, de către membrii titulari, a discursurilor de
recepţie în cadrul unor Adunări Generale.
În Regulamentul de organizare şi funcţionare din anul 1997 se prevedea
că, alături de membrii titulari, „au dreptul să ţină, într-un cadru solemn, un
discurs de recepţie“ şi „membrii de onoare“ ai Academiei Române. Mai târziu,
în Statutul adoptat la 10 ianuarie 2002 se precizează că doar membrii titulari
„au dreptul să ţină, într-un cadru solemn, un discurs de recepţie, urmat de un
răspuns prezentat tot de un membru titular“, fără a se indica termenul limită
până la care noul membru titular urmează să-şi ţină discursul.
La început, până la realizarea Marii Uniri, în discursuri s-a reliefat, cu o
mare forţă de sugestie şi de convingere, aspiraţia pentru unitatea naţională şi
culturală. Preocuparea pentru istoriografie şi cultura naţională, formarea
poporului român şi latinitatea limbii sale, literatura, sentimentul justiţiar
privind soarta ţăranului român, arta şi filosofia au fost alte domenii care au
făcut obiectul discursurilor de recepţie.
Mai aproape de zilele noastre, nevoile economice în viaţa naţiunii
moderne au cerut imperios şi urgent cultivarea intensivă a ştiinţelor, fără
de care ţara nu se poate dezvolta cu succes. Drept urmare, a avut loc
reorganizarea Academiei Române, în vederea creşterii ariei de cuprindere a
preocupărilor ştiinţifice prin mărirea numărului de secţii. Eficienţa socială
a cuceririlor ştiinţifice şi tehnice a devenit astfel o coordonată fundamentală
a Academiei Române.
Forma în care discursurile sunt publicate în volumul de faţă nu prezintă
nicio modificare în ceea ce reprezintă trăsăturile specifice limbii şi stilului
fiecărui autor în parte. Discursurile constituie în acest mod nu numai
documente istorice, ci şi expresii ale respectului faţă de cultivarea limbii
române.
În transcrierea datelor, semnele de ortografie şi de punctuaţie au fost
actualizate, conform normelor academice în vigoare, aşa cum apar ele în cele
mai recente publicaţii ale Academiei Române şi preluate în această carte.
Dincolo însă de ceea ce putem să numim spiritul vremurilor în care au
fost rostite, în discursurile de recepţie răzbat idei, preocupări, mesaje care
6 Prefaţă
rezistă în timp prin caracterul lor peren, îndeosebi prin faptul că noii
academicieni au reuşit să depăşească tensiunile care au dominat şi domină
spaţiul public. Situarea pe poziţii exclusiv ştiinţifice conferă acestor texte acel
element de durabilitate pe care timpul nu numai că nu-l erodează, ci îi conferă
valori noi. Este evident, în toate discursurile, că în neliniştea spiritului
românesc intelectualul caută modele autohtone, mai ales când prezentul nu
este încurajator.
Dacă ne referim la discursurile de recepţie ale inginerilor, în cea dintâi
categorie - de care spuneam mai înainte - se înscrie discursul lui Petrache
Poenaru despre „Georgiu Lazăr şi şcoala română“ (8/20 septembrie 1871).
Din cea de-a doua categorie fac parte discursurile lui Cristea Mateescu -
„Evoluţia construcţiilor Hidrotehnice în România“ (26 mai 1976); Gheorghe
Buzdugan - „Problemele dinamice ale mecanicii solidelor deformabile,
prezente în şcoala românească“ (26 noiembrie 1992); Marius Sabin Peculea -
„Apa grea - contribuţii ale ştiinţei şi tehnologiei româneşti“ (02 aprilie 1996).
Mihai Corneliu Drăgănescu tratează în discursul său - „Tensiunea
filosofică şi sentimentul cosmic“ (06 septembrie 1990) -, după cum se vede,
o temă filosofică, iar alţii, precum: Ştefan C. Hepites - „Mijloace de
investigaţiune ale meteorologiei“ (30 martie/12 aprilie 1903), Gheorghe Balş -
„Începuturile arhitecturii Româneşti în Moldova“ (9 iunie 1925) sau Mihail C.
Sutzu - „Despre numismatica română“ (25 mai/7 iunie 1911), prezintă, de
asemenea, subiecte diferite de specialitatea lor strict inginerească.
Răspunsurile la discursurile de recepţie sunt tot tradiţionale, elogii la
adresa colegilor nou veniţi în Academie.
Uneori se înregistrează fuziunea elogiului cu opoziţia exprimată la modul
cel mai elegant cu putinţă, polemică purtată în cadrul unei depline eleganţe.
Cei care au făcut şi fac parte din Academie îşi asumă - prin asemenea
poziţii publice - răspunderea faţă de marile datorii naţionale, fiecare fiind
dator să dea neamului tot ce poate pe măsura bogăţiei talentului şi ştiinţei sale.
În discursurile de recepţie se regăsesc idei valoroase despre spiritul de
căutare a adevărului, despre dezvoltarea ştiinţifică, despre necesitatea
cunoaşterii aprofundate a trecutului şi a faptelor care trebuie urmate.
Marea bogăţie de idei a discursurilor de recepţie şi a răspun surilor,
frumuseţea limbii şi diversitatea subiectelor constituie motivele care m-au
îndemnat să le strâng în această carte, cu gândul de a le pune la dispoziţia
cititorilor de astăzi şi de mâine.
Trecutul face parte din viaţa noastră şi trebuie să-l cunoaştem şi să-l
păstrăm. Să ţinem astfel trează flacăra energiilor sufleteşti la adăpostul cărora
să promovăm, prin muncă dezinteresată, valorile eterne ale civilizaţiei.
Aşa cum se vede şi din titlu, cartea cuprinde numai discursurile de
recepţie şi răspunsurile rostite de ingineri. Într-o perioadă în care România
are reputaţia unei ţări care progresează încet, citirea acestor pagini din istoria
Academiei Române poate determina - sper - crearea unei atmosfere de
entuziasm, de emulaţie în rândul inginerilor şi nu numai. Poate să contribuie la
Prefaţă 7
obţinerea unei stări de spirit constructive, la o solidaritate autentică, la o
comunicare vie, astfel încât concetăţenii noştri să dea ce au mai bun în ei. Să
contribuie la cultul înaintaşilor, la cultul modelelor de care avem mare nevoie.
Aceste modele sunt necesare generaţiei prezente pentru a putea depăşi
situaţia grea din societatea actuală. Ele se constituie în stimulente pentru
cultivarea intensivă a ştiinţelor, fără de care nu se pot rezolva nevoile
economice atât de hotărâtoare în viaţa naţiunii. Valoarea pedagogică, pilda
savanţilor prin simpla lor existenţă, plină de jertfe dezinteresate şi închinate
creaţiei, reprezintă o forţă morală care atrage, totdeauna, noi valori.
Prezentând faptele lor ştiinţifice, cu gândul la aspiraţiile spirituale şi creatoare
ale poporului, contribuim la formarea generaţiilor de ingineri potrivit
timpurilor pe care le trăim.
Din cauza unor situaţii determinate în principal de meandrele istoriei,
numeroşi membri titulari, personalităţi recunoscute în ţară şi peste hotare, nu
se regăsesc printre cei care au ţinut discursuri de recepţie. Aceşti membri
titulari sunt nume cunoscute: Anton Ioan - 1974, Aramă Constantin - 1991,
Avramescu Aurel - 1963, Bălan Ştefan - 1963, Beleş Aurel - 1963,
Bercovici Martin - 1963, Bordeianu Teodor - 1963, Budeanu Constantin -
1955, Carafoli Elie - 1948, Coaln Horia - 2010, Coandă Henri - 1970,
Constantinescu George - 1965, Dascălu Dan - 1993, Dimo Paul - 1990,
Dinculescu Constantin - 1990, Dordea Toma - 1994, Drăgan Gleb - 2004,
Dumitrescu Dumitru - 1963, Filip Florin Gheorghe - 1999, Gheorghiu
Ion - 1952, Giosan Nicolae - 1974, Giurgiu Victor - 2009, Hera Cristian
Ioan - 2004, Mateescu Dan - 1974, Micloşi Corneliu - 1955, Nădăşan
Ştefan - 1963, Negrescu Traian - 1955, Nicolau Gheorghe - 1948, Patraulea
Nicolae - 1990, Profiri Nicolae - 1948, Rădulescu Eugen - 1993, Răduleţ
Remus - 1963, Saligny Anghel - 1897, Sălăgeanu Traian Lorin - 1990,
Săulescu Nicolae - 2009, Simionescu Cristofor - 1963, Tecuci Gheorghe -
1993, Timotin Alexandru - 1999, Ţugulea Andrei - 1999, Vasilescu-Karpen
Nicolae - 1923, Vasiliu Amilcar - 1963, Vlad Ionel Valentin - 2009.
Strângerea în volum a discursurilor de recepţie ale inginerilor membri
ai Academiei Române probează caracterul reprezentativ al acestei profesii şi
este un semn definitoriu pentru viaţa ştiinţifică românească de-a lungul unui
secol şi jumătate.
La fel de valoroasă ar fi şi realizarea unui volum care să cuprindă
discursurile de recepţie ale matematicienilor, chimiştilor, fizicienilor,
geologilor şi ale altor specialişti care au strânsă legătură cu profesia de inginer.
Academia este un forum patriotic. Să iubim, să admirăm şi să urmăm
exemplul înaintaşilor noştri.
Mulţumesc conducerii Academiei Române pentru permisiunea de a
publica în această carte „discursurile de recepţie“ ale inginerilor.
Mihai Mihăiţă
  CUVINTE CHEIE: